Cart 0

PRIVATUMO POLITIKA

Patvirtinta 2021 m. gegužės 14 d. UAB RANGON direktoriaus įsakymu Nr. 1-14/05/21

KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Klientų asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pagrindinius UAB RANGON, kurios juridinio asmens kodas 302905016, buveinė registruota adresu A. Juozapavičiaus pr. 104b, Kaunas, LT-45112, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė, arba Duomenų valdytojas) klientų asmens duomenų tvarkymo, įskaitant jų saugojimą, tikslus, principus, klientų teises ir Bendrovės įsipareigojimus. Vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtintais principais ir nuostatomis yra tvarkomi tiek klientų – fizinių asmenų, tiek klientų – juridinių asmenų atstovų asmens duomenys, taip pat klientų nurodytų atsakingų fizinių asmenų duomenys.
 2. Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016 L 119, p. 1) (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Įstatymas) ir kitais taikytinais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
 3. Šių Taisyklių tikslas ir paskirtis – reglamentuoti klientų asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje, užtikrinant BDAR, Įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą, bei suteikti galimybę duomenų subjektams susipažinti su informacija apie jų asmens duomenų tvarkymą.
 4. Šios Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Duomenų subjekto teises, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.
 5. Bendrovė renka ir tvarko Duomenų subjekto duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės biurą. Teikiant kosmetikos produktus, Bendrovė taip pat renka duomenis, perduodamus saugomame objekte sumontuotos įrangos pagalba.
 6. Taisyklių privalo laikytis visi Bendrovės darbuotojai, kurie tvarko Bendrovėje esančius asmens duomenis arba, eidami savo pareigas, juos sužino; Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti.
 7. Bendrovės klientai, pateikdami Bendrovei kitų asmenų duomenis, įsipareigoja juos informuoti apie galimybę susipažinti su šiomis Taisyklėmis.
 8. Pagrindinės taisyklėse naudojamos sąvokos:

II SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI

 1. Bendrovė klientų asmens duomenis tvarko, laikydamasi šių principų:
 1. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami šiais tikslais:

III SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, SAUGOJIMAS, PERDAVIMAS

 1. Bendrovė renka ir tvarko šiuos klientų asmens duomenis nurodytais teisėtais pagrindais:
 1. Bendrovė nerenka ir netvarko klientų ypatingųjų asmens duomenų, t.y. duomenų, atskleidžiančių rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetinių duomenų, biometrinių duomenų, sveikatos duomenų arba duomenų apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.
 2. Klientų asmens duomenys yra saugomi:
 1. Klientų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti perduodami šiais atvejais:
 1. Duomenų subjektas turi šias BDAR įtvirtintas pagrindines teises, susijusias su jo asmens duomenų tvarkymu:
 1. Tapdamas mūsų klientu, duomenų subjektas nurodo savo pageidavimus dėl jo asmens duomenų naudojimo, teikiant reklaminius pranešimus – naujienlaiškius, anketas apie paslaugų kokybę ar kitus pasiūlymus. Savo pageidavimus duomenų subjektas gali koreguoti, paspausdamas nuorodą reklaminiame pranešime arba susisiekdamas su Bendrove nurodytais kontaktais. Bendrovė pasilieka teisę siųsti pranešimus, susijusius su kliento užsakytų paslaugų vykdymu, priminimus apie neapmokėtas sąskaitas, informaciją apie pasikeitusias kainas, bei kitą informaciją, apie kurią klientas privalo būti informuotas.
 2. Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovę el. paštu seaofspalietuva@gmail.com arba telefono Nr. +37063818857, taip pat atvykęs į Bendrovės biurą adresu A. Juozapavičiaus pr. 104b g. Kaunas. Duomenų subjektas kartu su prašymu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Bendrovė duomenų subjekto prašymą įvykdys per 30 kalendorinių dienų, išskyrus tuos atvejus, kai dėl didelio prašymų skaičiaus ar prašymo sudėtingumo to įvykdyti neįmanoma. Tokiu atveju Bendrovė įsipareigoja įvykdyti prašymą per trumpiausią protingą terminą, bet ne ilgiau nei per 60 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo. Bendrovė pasilieka teisę atsisakyti vykdyti tam tikrus duomenų subjekto reikalavimus arba jų vykdymą apmokestinti, jeigu duomenų subjektas akivaizdžiai piktnaudžiauja savo teisėmis.
 3. Duomenų subjektas įtardamas, kad jo duomenys gali būti tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt). Kilus bet kokiems reikalavimams, klausimams ar įtarimams dėl duomenų tvarkymo, Bendrovė rekomenduoja bandyti juos išspręsti taikiu būdu. V SKYRIUS TAISYKLIŲ KEITIMAS, GALIOJIMAS
 4. Šios Taisyklės, priimtos 2021-05-14, įsigalioja, paskelbus jas Bendrovės interneto svetainėje www.seaofspa.lt. Interneto svetainėje publikuojama naujausia Taisyklių versija. Bendrovė pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti šias Taisykles. Apie bet kokius taisyklių pakeitimus klientai bus informuoti paskelbus naujausią versiją Bendrovės interneto svetainėje arba kitais komunikaciniais kanalais.
 5. Bet kokie šių Taisyklių pakeitimai įsigalioja apie juos viešai paskelbus Bendrovės interneto svetainėje.